ORGANIZOVANJE POSLOVA ZASTITE OD POZARA

Napisao Administrator.

Obaveštavamo Vas da je Niš-vatrosprem d.o.o. ovlašćen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, da organizuje poslove zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara Rešenjem 09 br. 217-916/21 od 28.07.2021. godine u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara i članovima 24 i 25 Zakona o zaštiti od požara.

Svako pravno lice, kao subjekt zaštite od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara u cilju zaštita života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine. Kazne za pravna lica, za kršenje odredbi Zakona o zaštiti od požara kreću se od 300.000 do 1.000.000 dinara i preventivno delovanje je najbolja i najpovoljnija investicija.


Niš-vatrosprem d.o.o. nudi organizovanje poslova zaštite od požara prema ugroženosti od požara, tj. usluge referenture zaštite od požara, uz mesečnu paušanu naknadu regulisanu ugovorom.


Niš-vatrosprem d.o.o.će za Vas obavljati sledeće, zakonom predviđene, poslove:
  • Poslove lica stručno osposobljenog za sprovođenje mera iz ZOP-a, na osnovu čl.25 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS“, br.111/09, 20/15 i 87/18);
  • Organizovanje redovnih obilazaka objekta Naručioca usluga po dinamici koja je definisana Planom obilazaka i to na mesečnom nivou na lokacijama gde se obavlja delatnost Naručioca, a imajući u vidu veličinu i stepen ugroženosti objekta po proceni Pružaoca usluga, uz popunjavanje odgovarajućeg Zapisnika o izvršenom redovnom preventivnom pregledu u sprovođenju mera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS“, br.111/09, 20/15 i 87/18) i važećim pravilnicima;
  • Prilikom obilaska sprovođenje analize stanja na objektu uz uočavanje nedostataka sa davanjem predloga za otklanjanje na najekonomičniji i najcelishodniji način;
  • Prisustvovanje svim najavljenim inspekcijskim pregledima nadležne organizacione jedinice MUP-a, Sektora za vanredne situacije-ZOP;
  • Sprovođenje obuke svih zaposlenih na lokaciji gde se obavlja delatnosti Naručioca (ili na lokaciji definisanom ponudom) iz oblasti ZOP, kao i vođenje evidencije o istim i to u rokovima propisanim zakonom (na osnovu prethodno dobijene saglasnosti od strane MUP-a, Sektora za VS RS na Program obuke iz ZOP-a);
  • Izrada Pravila ZOP-a;
  • Izrada Programa obuke iz ZOP-a;
  • Dopunjavanje i ažuriranje Pravila i Programa obuke u skladu sa promenom zakonske regulatiive..

Niš-vatrosprem d.o.o. će osim navedenih poslova predložiti i sve dodatne poslove i aktivnosti koje po njegovom profesionalnom iskustvu doprinose povećanju nivoa bezbednosti Naručioca usluga iz oblasti ZOP, a čije obavljanje će biti sporazumno usaglašeno i definisano po posebnoj ponudi