Elektro instalacija

Iako su neispravne elektro instalacije jedan od najčešćih uzroka požara njihova ispravnost se mora periodično kontrolisati od strane ovlašćenih lica.
Na osnovu zakonskih propisa električne instalacije se moraju proveravati:
 • Nakon izvođenja radova
 • Nakon promena na elekričnoj instalaciji
 • Periodično
Najčešće vršimo sledeća merenja:
 • Merenje i ispitivanje otpora izolacija
 • Pregled, merenja i ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika
 • Pregled, merenja i ispitivanje otpora uzemljenja
 • Merenje i ispitivanje impedanse petlje kvara i izračunavanje struje kratkog spoja
 • Merenja i testiranja Fidovih sklopki (Zaštitnih uređaja diferencijalne struje -ZUDS)
 • Merenje napona dodira
 • Merenje struje isključenja
 • Merenje vremena isključenja
Za sva izvršena merenja dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost električnih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.